BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM THÁNG 1, 2019

Bản tin tháng 1 năm 2019 đem đến các cập nhật về Thuế và Luật với các tin nổi bật ảnh hưởng đến hoạt động công ty như sau:

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG

CÔNG VĂN 4261/TCTKK VỀ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÂN KỲ THEO TIẾN ĐỘ

Theo công văn 4261/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 01/11/2018, trường hợp doanh nghiệp có thực hiện dự án đầu tư chia nhiều giai đoạn, hạng mục đầu tư, đối với phần hạng mục, giai đoạn đầu tư đã phát sinh doanh thu thì số thuế GTGT đầu vào phát sinh sau thời điểm phát sinh doanh thu sẽ không được hoàn theo trường hợp hoàn thuế đối với dự án đầu tư.

CÔNG VĂN 5018/TCTKK VỀ CHỨNG TỪ THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Theo công văn 5018/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 13/12/2018, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký kết hợp đồng xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài nhưng trên chứng từ thanh toán của khách hàng không thể hiện thông tin tài khoản ngân hàng phù hợp với thông tin trên hợp đồng mua bán thì chứng từ thanh toán này chưa đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT liên quan tới hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.

CÔNG VĂN 4574/TCTCS VỀ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”) ĐỐI VỚI PHÍ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Ngày 20/11/2018, Tổng Cục thuế đã ban hành công văn 4574/TCT-CS về việc thuế TNDN đối với phí chuyển giao công nghệ. Theo đó doanh nghiệp Việt Nam khi nhận chuyển giao công nghệ sẽ chỉ được ghi vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu bên chuyển giao là chủ sở hữu công nghệ. Trong trường theo quy định của nước sở tại, chủ sở hữu công nghệ không bắt buộc phải đăng ký quyền sở hữu đối với công nghệ thì doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện cung cấp hồ sơ, tài liệu hoặc cam kết chứng minh bên chuyển giao là chủ sở hữu công nghệ để được ghi nhận chi phí chuyển giao công nghệ là chi phí được trừ.

CÔNG VĂN 57932/CTTTHT VỀ CHI PHÍ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

Theo Công văn 57932/CT-TTHT do Cục Thuế Hà Nội ban hành ngày 20/08/2018, trường hợp Doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài nhưng chưa được cơ quan thẩm quyền cấp giấy phép lao động hoặc văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì công ty không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các chi phí liên quan đến việc sử dụng người lao động nước ngoài nêu trên.

CÔNG VĂN 78552/CTTTHT VỀ VIỆC KHÔNG ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KÈM BẢNG KÊ

Theo công văn 78552/CT-TTHT do Cục Thuế TP Hà Nội ban hành ngày 28/11/2018, hóa đơn điện tử không được phép lập kèm theo bảng kê mà phải thể hiện đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra theo quy định trên hóa đơn.

CÔNG VĂN 61338/CTTTHT HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH SỐ THUẾ PHẢI NỘP CỦA CHI NHÁNH LÀ CƠ SỞ SẢN XUẤT HẠCH TOÁN PHỤ THUỘC

Theo công văn 61338/CT-TTHT do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành ngày 04/09/2018, trường hợp doanh nghiệp có chi nhánh là cơ sở sản xuất phụ thuộc thì việc xác định số thuế phải nộp được thực hiện như sau:

  • Trong thời gian chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì doanh nghiệp phải tính riêng thu nhập từ hoạt động phát sinh từ hoạt động của chi nhánh để kê khai, nộp thuế riêng và không thực hiện phân bổ thuế TNDN tại địa phương của chi nhánh theo tỷ lệ chi phí được trừ.
  • Hết thời gian chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế thì doanh nghiệp thực hiện việc kê khai, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ chi phí được trừ phát sinh tại chi nhánh.

CÔNG VĂN 84097/CTTTHT VỀ THUẾ SUẤT THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DỊCH VỤ QUẢN LÝ CÔNG VÀ DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA ĐÃ HOÀN TẤT GIA CÔNG TRƯỚC KHI XUẤT KHẨU CHO DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI

Theo công văn số 84097/CT-TTHT do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành ngày 24/12/2018, thì thuế GTGT trường hợp doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quản lý gia công và dịch vụ kiểm định chất lượng hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài thì thuế suất thuế GTGT đối với các dịch vụ được áp dụng như sau:

  • Đối với dịch vụ quản lý, đôn đốc, giám sát quá trình gia công các đơn hàng tại nhà máy ở Việt Nam là dịch vụ thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam, công ty lập hóa đơn GTGT với thuế suất GTGT 10%.
  • Đối với dịch vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất khẩu, dịch vụ phân tích kỹ thuật may mặc để cung cấp cho tổ chức nước ngoài (tiêu dùng ngoài Việt Nam) thì thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Liên hệ