BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM THÁNG 9, 2019

Bản tin tháng 9 năm 2019 đem đến các cập nhật về Thuế và Luật với các tin nổi bật ảnh hưởng đến hoạt động công ty như sau:

CÔNG VĂN 3214/CTTTHT VỀ VIỆC HẠCH TOÁN, PHÂN BỔ CHI PHÍ SỬA CHỮA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Theo công văn 3214/CT-TTHT do Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành ngày 01/04/2019, chi phí thi công, sửa chữa tài sản cố định trong thời gian đi thuê được hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí với thời gian tối đa không quá ba năm. Trường hợp chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn, chi phí chưa phân bổ hết được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

CÔNG VĂN 4506/CTTTHT VÀ CÔNG VĂN 4231/CT-TTHT VỀ VIỆC CẤP HÓA ĐƠN LẺ CHO VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI (“VPĐD”)

Theo công văn 4506/CT-TTHT ban hành ngày 08/05/2019 và công văn 4231/CT-TTHT ban hành ngày 03/05/2019 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh, VPĐD khi bán, thanh lý tài sản thì thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế GTGT và không thuộc trường hợp được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ.

CÔNG VĂN 4952/CTTTHT VỀ VIỆC CHUYỂN LỖ TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI NIÊN ĐỘ KẾ TOÁN

Ngày 22/05/2019, Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành công văn 4952/CT-TTHT hướng dẫn việc chuyển lỗ trong trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi niên độ kế toán. Theo đó, kỳ tính thuế TNDN năm chuyển đổi sẽ được coi là một năm trong thời hạn chuyển lỗ tối đa là 5 năm theo quy định.

CÔNG VĂN 3200/TCT-KK VỀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH (“ĐĐKD”) KHÁC TỈNH, THÀNH PHỐ VỚI ĐON VỊ CHỦ QUẢN

Ngày 12/08/2019, Tổng cục thuế ban hành công văn 3200/TCT-KK hướng dẫn việc cấp MST, sử dụng hóa đơn và kê khai thuế đối với ĐĐKD khác tỉnh với đơn vị chủ quản (doanh nghiệp hoặc chi nhánh) với chi tiết như sau:

  • Cục thuế sẽ tự động thực hiện việc phân công cơ quan thuế quản lý trực tiếp đối với ĐĐKD này để thực hiện các thủ tục cấp và thông báo MST 13 số cho ĐĐKD. MST 13 số này sẽ không liên thông với cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Đơn vị chủ quản sử dụng MST 13 số của ĐĐKD để kê khai, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý của từng ĐĐKD.
  • ĐĐKD sử dụng chung mẫu hóa đơn với đơn vị chủ quản và đơn vị chủ quản phải gửi thông báo phát hành hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý của từng ĐĐKD.

Hướng dẫn tại Công văn này áp dụng kể từ ngày 12/8/2019 cho đến thời điểm Thông tư sửa đổi Thông tư 95/2016/TT-BTC được ban hành.

CÔNG VĂN 6117/CTTTHT VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP HOÀN NHẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Theo công văn 6117/CT-TTHT do Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành ngày 14/06/2019, trong thời gian 5 năm kể từ khi trích lập mà doanh nghiệp hoàn nhập quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã trích nhưng chưa sử dụng thì không phải nộp tiền lãi tương ứng số thuế TNDN phải nộp phát sinh do hoàn nhập. Sau thời hạn này, nếu doanh nghiệp không sử dụng, hoặc sử dụng không hết 70%, hoặc sử dụng sai mục đích thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung thuế TNDN và phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN đó theo quy định.

CÔNG VĂN 63376/CTTTHT VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) TRONG TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP MUA HÀNG TỪ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT (“DNCX”) VÀ BÁN LẠI CHO THƯƠNG NHÂN NƯỚC NGOÀI

Ngày 09/08/2019, Cục thuế Thành phố Hà Nội đã ban hành công văn 63376/CT-TTHT hướng dẫn thuế suất thuế GTGT trong trường hợp doanh nghiệp mua hàng từ DNCX và bán lại cho thương nhân nước ngoài. Theo đó, nếu doanh nghiệp không lập tờ khai nhập khẩu mà chỉ định DNCX đứng tên trên tờ khai xuất khẩu hàng hóa và giao hàng trực tiếp cho thương nhân nước ngoài thì hàng hóa trên thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

CÔNG VĂN 3002/TCT-DNL VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN QUY ĐỊNH KHỐNG CHẾ CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 20/2017/NĐ-CP

Ngày 01/08/2019, Tổng cục thuế ban hành Công văn 3002/TCT-DNL hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến quy định khống chế chi phí lãi vay được trừ theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. Theo đó:

  • Chi phí lãi vay chịu khống chế là chi phí lãi vay phát sinh từ ngày 1/5/2017 trở đi, không phân biệt hợp đồng vay được kí kết trước hay sau ngày 1/5/2017, không phân biệt lãi vay phát sinh từ giao dịch vay với bên liên kết hay bên độc lập và không bù trừ với doanh thu lãi tiền gửi, lãi tiền vay.
  • Về cách tính chỉ tiêu "Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kì", nếu NNT hạch toán, theo dõi riêng được kết quả kinh doanh từ ngày 1/5/2017 đến hết năm tài chính thì chỉ tiêu này được lấy theo số liệu thực tế phát sinh. Ngược lại, trường hợp NNT không hạch toán, theo dõi riêng được thì chỉ tiêu này được phân bổ tương ứng với số tháng còn lại của năm tài chính kể từ ngày 01/05/2017.

Documents

Mazars Tax Update Newsletter_September 2019 [VIE]

Mazars Tax Update Newsletter_​September 2019 [VIE]

Mazars Tax Update Newsletter_September 2019 [ENG]

Mazars Tax Update Newsletter_​September 2019 [ENG]