BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM - Tháng 9, 2018

Bản tin tháng 9 năm 2018 đem đến các cập nhật về Thuế và Luật với các tin nổi bật ảnh hưởng đến hoạt động công ty như sau:

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG

CHỈ THỊ 25/CT-TTG VỀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU

Ngày 31/08/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị 25/CT-TTg về nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu, trong đó bao gồm một số nội dung nổi bật sau:

  • Nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý đối với các quy định về hoàn thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với hàng xuất khẩu dựa trên tỷ trọng tài nguyên, khoáng sản và chi phí năng lượng trong giá thành sản phẩm;
  • Sửa đổi Nghị định số 134/2016/NĐ-CP theo hướng miễn thuế nhập khẩu đối với phần nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được cơ sở sản xuất đưa đi gia công tại cơ sở khác;
  • Xem xét đề xuất các ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp chế biến lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

CÔNG VĂN 57077/CTTTHT VỀ CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI CỦA CÁC TỔ CHỨC KINH TẾ, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP TẠI VIỆT NAM

Theo công văn 57077/CT-TTHT do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 15/08/2018, trường hợp Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước Việt Nam, đã nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán và tờ khai quyết toán thu nhập doanh nghiệp năm tài chính cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nay muốn chuyển lợi nhuận tích lũy trong nhiều năm ra nước ngoài thì cần tuân thủ những quy định sau:

  • Công ty cần gửi Thông báo về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong đó trình bày cụ thể số tiền chuyển lợi nhuận của từng năm;
  • Công ty có thể tự quyết định số lợi nhuận chuyển ra nước ngoài nhưng phải đảm bảo các điều kiện tại Thông tư số 186/2010/TT-BTC;
  • Việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài chỉ được thực hiện sau 07 ngày làm việc tính từ ngày gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

CÔNG VĂN 35509/CTTTHT VỀ KHOẢN CHI HỖ TRỢ CHI PHÍ CHO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG TRỰC TIẾP CỦA CÁC ĐẠI LÝ, NHÀ PHÂN PHỐI

Theo công văn 35509/CT-TTHT ban hành bởi Cục thuế thành phố Hà Nội ngày 29/05/2018, trường hợp nếu công ty có khoản chi hỗ trợ chi trả trực tiếp cho nhân viên bán hàng của các đại lý, nhà phân phối để thúc đẩy hoạt động bán hàng thì các khoản chi này sẽ được ghi vào chi phí được trừ nếu có đủ hóa đơn chứng từ như sau:

  • Điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ cho nhân viên bán hàng được quy định cụ thể trong hợp đồng với các đại lý, nhà phân phối.
  • Công ty có đầy đủ bảng kê danh sách nhân viên bán hàng được nhận tiền hỗ trợ theo đúng mức, điều kiện hỗ trợ mà Công ty và các đại lý, nhà phân phối đã ký kết theo hợp đồng.

Đối với khoản chi trả trực tiếp cho nhân viên bán hàng của các đại lý, nhà phân phối thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”) theo quy định.

CÔNG VĂN 54475/CTTTHT VỀ HÓA ĐƠN ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH CỦA DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Theo công văn 54475/CT-TTHT do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành ngày 03/08/2018, trường hợp doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) bán thanh lý tài sản cố định (“TSCĐ”) đã qua sử dụng vào thị trường nội địa, nếu Công ty đã nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT khâu nhập khẩu theo hình thức chuyển mục đích sử dụng, tiêu thụ nội địa với cơ quan hải quan thì Công ty sẽ liên hệ với cơ quan thuế để được cấp 01 hóa đơn GTGT lẻ xuất giao cho người mua. Số thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động thanh lý TSCĐ được xác định bằng (=) số thuế GTGT ghi trên hóa đơn lẻ bán thanh lý TSCĐ trừ (-) số thuế GTGT nộp ở khâu nhập khẩu khi chuyển đổi mục đích sử dụng.

CÔNG VĂN 2781/TCT-KK VỀ THỜI HẠN KÊ KHAI HÓA ĐƠN GTGT ĐẦU VÀO

Theo công văn 2781/TCT-KK do Tổng Cục Thuế ban hành ngày 13/07/2018, trường hợp doanh nghiệp bỏ sót chưa kê khai hóa đơn GTGT đầu vào tại kỳ kê khai phát sinh thì chỉ được kê khai các hóa đơn này trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở cho kỳ tính thuế phát sinh hóa đơn GTGT bị bỏ sót.

CẬP NHẬT NHÂN SỰ

CÔNG VĂN 2848/TCTTNCN VÀ CÔNG VĂN 20055/CT-TTHT VỀ HOÀN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ NGƯỜI NƯỚC NGOÀ

Theo công văn 2848/TCT-TNCN do Tổng cục thuế ban hành ngày 20/027/2018 và công văn 20055/CT-TTHT do Cục thuế TP Hà Nội ban hành ngày 17/04/2018, trường hợp cá nhân người nước ngoài đã về nước, muốn ủy quyền quyết toán, thực hiện thủ tục hoàn thuế vào tài khoản của Công ty thì để đảm bào tính xác thực giấy ủy quyền được lập tại nước ngoài và bằng tiếng nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự. Công ty cũng phải nộp kèm theo bản cam kết thanh toán tiền hoàn thuế TNCN cho cá nhân cùng với bộ hồ sơ hoàn thuế.

CÔNG VĂN 3016/LĐTBXH-BHXH VỀ VIỆC TIỀN LƯƠNG ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Ngày 30/07/2018, Bộ Lao Động – Thương Binh và Xã Hội đã ban hành công văn 3016/LĐTBXH-BHXH về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của nhân viên từ ngày 01/01/2018, theo đó, khoản phụ cấp ca và phụ cấp chuyên cần mà Công ty không xác định được trước nên không phải là khoản bổ sung khác phải tham gia BHXH bắt buộc.

Liên hệ

Documents

Mazars Newsletter - Tax Updates for September 2018 [VIE]

Mazars Newsletter - Tax Updates for September 2018 [VIE]

Mazars Newsletter - Tax Updates for September 2018 [ENG]

Mazars Newsletter - Tax Updates for September 2018 [ENG]