BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM tháng 11, 2018

Bản tin tháng 11 năm 2018 đem đến các cập nhật về Thuế và Luật với các tin nổi bật về cập nhật hoạt động của doanh nghiệp như sau:

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG

CÔNG VĂN 4311/TCT-CS DẪN THỰC HIỆN HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ TRONG GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/11/2018 ĐẾN 31/10/2020

Theo Công văn 4311/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 05/11/2018, trong giai đoạn từ ngày 01/11/2018 cho đến ngày 31/10/2020, nếu công ty đã sử dụng hết hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành và vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp thì tiếp tục áp dụng hóa đơn đặt in theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ cho đến khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

CÔNG VĂN 5826/TCHQTXNK VỀ MIỄN THUẾ NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU THEO LOẠI HÌNH SẢN XUẤT XUẤT KHẨU VÀ SẢN PHẨM HOÀN THIỆN ĐƯỢC XUẤT KHUẨU THEO LOẠI HÌNH XUẤT KHUẨU TẠI CHỖ

Theo công văn 5826/TCHQ-TXNK do Tổng cục hải quan ban hành ngày 05/10/2018, kể từ ngày 01/09/2016, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hóa xuất khẩu sau đó bán sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài nhưng được thương nhân nước ngoài chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam (xuất khẩu sản phẩm theo loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ) thì không được miễn thuế nhập khẩu.

CÔNG VĂN 43609/CTTTHT VỀ ƯU ĐÃI THUẾ, TNDN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ MỚI SỬ DỤNG TÀI SẢN CỦA DỰ ÁN ĐAG ĐẦU TƯ HOẠT ĐỘNG

Ngày 25/06/2018, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn 43609/CT-TTHT về ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới sử dụng tài sản của dự án đầu tư đang hoạt động. Theo công văn này, trường hợp Công ty thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc gắn với dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại tỉnh Bắc Ninh; Công ty cũng thực hiện điều chuyển một số máy móc, thiết bị từ dự án đang hoạt động tại Hà Nội thì dự án đầu tư tại Bắc Ninh không đủ điều kiện để được hưởng ưu đãi như dự án đầu tư mới, độc lập với dự án đầu tư đang hoạt động. Trường hợp dự án đầu tư tại Bắc Ninh đáp ứng một trong ba tiêu chí dự án đầu tư mở rộng theo quy định thì được hưởng ưu đãi thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại.

CÔNG VĂN 54153/CTTTHT VỀ XÁC ĐỊNH TỔNG DOANH THU, TỔNG GIÁ TRỊ CỦA CÁC GIAO DỊCH LIÊN KẾT LÀM CĂN CỨ XÁC ĐỊNH ĐƯỢC LẬP HỒ SƠ XÁC ĐỊNH GIÁ GIAO DỊCH LIÊN KẾT HAY KHÔNG CỦA DOANH NGHIỆP CÓ THÀNH LẬP CHI NHÁNH HẠCH TOÁN ĐỘC LẬP.

Theo Công văn 54153/CT-TTHT do Cục thuế TP Hà Nội ban hành ngày 02/08/2018, tổng doanh thu và tổng giá trị của các giao dịch liên kết làm căn cứ xác định được miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hay không của doanh nghiệp có thành lập chi nhánh hạch toán độc lập được xác định như sau:

  • Đối với Công ty thì tổng doanh thu, tổng giá trị của các giao dịch liên kết sẽ là số liệu được thể hiện trên Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty và chi nhánh;
  • Đối với chi nhánh hạch toán độc lập thì tổng doanh thu, tổng giá trị của giao dịch liên kết sẽ là số liệu của riêng chi nhánh.

CÔNG VĂN 3790/TCTDNL VỀ MỨC CHI PHÍ LÃI VAY ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ TNDN CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

Theo Công văn 3790/TCT-DNL do Tổng cục thuế ban hành ngày 05/10/2018, trường hợp công ty có phát sinh giao dịch liên kết thì tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không vượt quá 20% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh cộng với chi phí lãi vay, chi phí khấu hao trong kỳ. Trong đó khoản chi phí lãi vay bị giới hạn mức trần tối đa được trừ nên trên sẽ bao gồm chi phí lãi vay phát sinh từ cả bên độc lập và bên liên kết.

CÔNG VĂN 3149/TCT-CS VỀ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐỐI VỚI CHI PHÍ QUẢNG CÁO TRỰC TUYẾN TRÊN FACEBOOK, GOOGLE

Ngày 15/08/2018, Tổng cục thuế đã ban hành công văn 3149/TCT-CS về hóa đơn, chứng từ đối với chi phí quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google. Theo đó khoản chi phí quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Trường hợp bên bán không cung cấp hoá đơn thì doanh nghiệp phải có tờ khai, chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định và chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

CÔNG VĂN 6600/CTTTHT VỀ NGHĨA VỤ KHẤU TRỪ, KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ NHÀ THẦU KHI THỰC HIỆN VIỆC THANH TOÁN THAY CHO NHÀ THẦU NƯỚC

Theo Công văn 6600/CT-TTHT do Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành ngày 06/07/2018, trường hợp Công ty Việt Nam phải thực hiện bồi thường cho bên nước ngoài do vi phạm hợp đồng thì trước khi thanh toán Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu với mức thuế suất thuế TNDN 2%. Trường hợp Công ty chuyển khoản cho doanh nghiệp Việt Nam khác theo chỉ định của bên nước ngoài thì khi doanh nghiệp Việt Nam này sẽ có trách nhiệm thực hiện việc khấu trừ, kê khai và nộp thuế nhà thầu cho bên nước ngoài trước khi thanh toán ra nước ngoài.

CÔNG VĂN 3037/CTTTHT VỀ NGHĨA VỤ THUẾ NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CƠ QUAN HẢI QUAN ẤN ĐỊNH THUẾ ĐỐI VỚI NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU DO CÓ SỰ CHÊNH LỆCH GIỮA LƯỢNG TỒN KHO THỰC TẾ VÀ BÁO CÁO

Theo công văn 3037/CT-TTHT do cục thuế Bắc Ninh ban hành ngày 21/09/2018, trường hợp doanh nghiệp có bị ấn định thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất hàng hóa nhập khẩu do có sự chênh lệch giữ lượng hàng tồn kho thực tế và báo cáo thì sẽ xử lý như sau:

- Nếu lượng tồn kho thực tế thấp hơn tồn kho theo kê khai hải quan do định mức xây dựng đang thấp hơn định mức thực tế thì thuế GTGT bị ấn định bởi Hải quan sẽ được kê khai khấu trừ đầu vào;

- Trường hợp định mức tiêu hao phù hợp với hoạt động sản xuất nhưng thực tế lượng nguyên vật liệu tồn kho thấp hơn so với số báo cáo thì doanh nghiệp vẫn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Số nguyên vật liệu thiếu hụt mà không do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng như quy định tại thông tư 219/2013/TT-BTC thì được xác định như hàng đã tiêu thụ nội địa, doanh nghiệp phải kê khai bổ sung thuế GTGT đầu ra và doanh thu tính thuế TNDN tương ứng.

CẬP NHẬT NHÂN SỰ

CÔNG VĂN 6327/CTTTHT VỀ VIỆC KÊ KHAI THÔNG TIN HỒ SƠ QUYẾT TOÁ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG VỪA KHẤU TRỪ THUẾ TNCN THEO BIỂU THUẾ TOÀN PHẦN 10% VÀ THEO BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN

Theo Công văn 6327/CT-TTHT của Cục thuế TP Hồ Chí Minh ban hành ngày 29/06/2018, trường hợp trong năm người lao động vừa bị khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế toàn phần 10% cho giai đoạn ký kết hợp đồng thử việc và khấu trừ thuế TNCN theo biểu thuế lũy tiến từng phần cho giai đoạn ký kết hợp đồng lao động thì cuối năm Công ty có trách nhiệm tổng hợp và kê khai thu nhập chịu thuế, thuế TNCN đã khấu trừ lên bảng kê 05-1BKQTT-TNCN đối với thu nhập đã áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần và bảng kê 05-2BK-QTT-TNCN đối với các thu nhập đã áp dụng biểu thuế toàn phần 10%.

CÔNG VĂN 3850/TCTTNCN VỀ ĐĂNG KÝ GIẢM TRỪ GIA CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI PHỤ THUỘC (“NPT”)

Theo Công văn 3850/TCT-TNCN do Tổng cục thuế ban hành ngày 10/10/2018, trường hợp trong năm tính thuế hiện tại, người nộp thuế (là mẹ) đã đăng ký giảm trừ gia cảnh đối với NPT là con thì tiếp tục thực hiện giảm trừ cho tới hết năm. Trường hợp người nộp thuế khác (là bố) muốn đăng ký người con này là NPT thì thực hiện việc đăng ký theo quy định để được tính giảm trừ gia cảnh kể từ năm tính thuế tiếp theo.

Liên hệ