BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM tháng 12, 2018

Bản tin tháng 12 năm 2018 đem đến các cập nhật về Thuế và Luật với các tin nổi bật ảnh hưởng đến hoạt động công ty như sau:

CẬP NHẬT HOẠT ĐỘNG

CÔNG VĂN 3544/TCTKK HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH SỐ TIỀN THUẾ ĐÃ NỘP VỚI DOANH NGHIỆP KÊ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (“TNDN”) THEO TIẾN ĐỘ THU TIỀN

Theo công văn 3544/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 19/09/2018, trường hợp doanh nghiệp thực hiện việc kê khai và tạm nộp thuế TNDN theo tiến độ thu tiền của khách hàng thì doanh thu từ hoạt động này chưa phải tính vào doanh thu tính thuế trong năm, số tiền thuế đã nộp là khoản tạm nộp không tính cộng dồn vào với số thuế đã nộp trong năm và không được xử lý bù trừ với nghĩa vụ phải nộp trên tờ khai quyết toán năm.

CÔNG VĂN 13245/BTC-TCDN VỀ CHUYỂN ĐỔI THÀNH DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Ngày 29/10/2018, Bộ Tài chính đã ban hành công văn 13245/BTC-TCDN về chuyển đổi doanh nghiệp nội địa thông thường thành doanh nghiệp chế xuất. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp được thành lập và hoạt động trong khu công nghệ cao thì chưa đảm bảo điều kiện hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp hay khu kinh tế. Đồng thời doanh nghiệp có tỷ lệ xuất khẩu tính theo doanh thu chỉ đạt trung bỉnh khoảng 75% thì chưa đảm bảo điều kiện là doanh nghiệp chuyên sản xuất sản phẩm để xuất khẩu. Do vậy chưa có cơ sở để cho phép doanh nghiệp thực hiện việc chuyển đổi từ doanh nghiệp nội địa thông thường thành doanh nghiệp chế xuất.

CÔNG VĂN 4763/TCT-CS HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG HOÁ ĐƠN ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH MỚI THÀNH LẬP

Ngày 29/10/2018, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn 4763/TCT-CS hướng dẫn về áp dụng hóa đơn với cơ sở mới thành lập. Theo đó trong giai đoạn kể từ ngày 01/11/2018 đến 30/10/2020, doanh nghiệp mới thành lập chưa được thông báo phải thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử của cơ quan thuế thì được lựa chọn áp dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử hoặc đặt mua hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để sử dụng và phải tuân thủ theo các thủ tục hành chính về hóa đơn được quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP. Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập được yêu cầu phải thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP (“Nghị định 119”) nhưng chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì được tiếp tục áp dụng hóa đơn giấy; doanh nghiệp phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 119.

CÔNG VĂN 3808/TCT-CS VỀ KÊ KHAI THUẾ VÀ ĐỀ NGHỊ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Ngày 08/10/2018, Tổng Cục Thuế đã ban hành công văn 3808/TCT-CS hướng dẫn về việc kê khai và đề nghị hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp có dự án đầu tư mới tại địa bàn tỉnh, thành phố khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đã thành lập chi nhánh và hoàn thiện các thủ tục đăng ký thuế, đã được cấp mã số thuế, nhưng việc quản lý dự án vẫn được thực hiện bởi trụ sở chính chứ không bàn giao cho chi nhánh thì trụ sở chính thực hiện việc kê khai và đề nghị hoàn thuế GTGT riêng đối với số thuế đầu vào của dự án đầu tư.

CÔNG VĂN 3357/CTTTHT VỀ NGHĨA VỤ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI CÓ CƠ SỞ THƯỜNG TRÚ TẠI VIỆT NAM

Ngày 26/10/2018, Cục thuế tỉnh Bắc Ninh đã ban hành công văn 3357/CT-TTHT về nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú tại Việt Nam. Theo đó doanh nghiệp nước ngoài sẽ có cơ sở thường trú tại Việt Nam trong các trường hợp sau: Thuê doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện việc gia công hàng hóa và giao/vận chuyển hàng hóa cho một doanh nghiệp khác cũng tại Việt Nam theo chỉ định của mình; hoặc Mua hàng hóa từ doanh nghiệp tại Việt Nam để bán lại cho các doanh nghiệp độc lập khác tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu (“XNK”) tại chỗ, trong đó doanh nghiệp Việt Nam (bên bán hàng hóa cho doanh nghiệp nước ngoài) thay mặt thực hiện tiến hành các hoạt động như làm thủ tục XNK tại chỗ, giao hàng theo chỉ định của doanh nghiệp nước ngoài, lưu kho hàng hóa tại Việt Nam trong thời gian chưa giao được hàng hóa, nhập lại kho hàng hóa trong trường hợp hàng hóa không đảm bảo chất lượng; Theo đó, doanh nghiệp nước ngoài có trách nhiệm thực hiện phân bổ lợi tức cho doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện việc kê khai thuế thay theo quy định.

CẬP NHẬT NHÂN SỰ

HƯỚNG DẪN VỀ THỦ TỤC THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI (“BHXH”) BẮT BUỘC ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG (“NLĐ”) LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI

Trong thời gian vừa qua, BHXH TP. Hồ Chí Minh (“HCM”) đã ban hành công văn số 2426/BHXH-QLT ngày 29/11/2018 và BHXH TP. Hà Nôi đã ban hành công văn số 5251/BHXHQLT ngày 03/12/2018 để hướng dẫn về thủ tục tham gia BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài (sau đây gọi tắt là “NLĐ nước ngoài”). Theo đó NLĐ là công dân nước ngoài tham gia BHXH và BHYT sẽ phải sử dụng một mã đơn vị riêng (mã IC), khác với mã BW đã được cấp trước đây để quản lý NLĐ nước ngoài chỉ tham gia bảo hiểm y tế (“BHYT”). Tuy nhiên về mặt hồ sơ thủ tục chi tiết sẽ có khác biệt giữa hai cơ quan BHXH này. Nếu như BHXH TP. HCM tự động thực hiện cấp mã IC mới và chuyển NLĐ từ mã BW sang mã IC thì BHXH TP. Hà Nội yêu cầu đơn vị phải thực hiện thủ tục cần thiết để được cấp mã IC mới. Tùy theo từng cơ quan BHXH quản lý trực tiếp mà các hồ sơ, thủ tục chi tiết này cũng có sự thay đổi.

THAY ĐỔI MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 01/01/2019 VÀ MỨC LƯƠNG CƠ SỞ TỪ NGÀY 01/07/2019

Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 09/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.390.000 đồng/ tháng lên 1.490.000 đồng/ tháng (tăng thêm 100.000 đồng/tháng)

Ngày 16/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao đồng. Theo đó, từ 01/01/2019, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau:

Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;

Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;

Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;

Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV;

Danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu thuộc vùng I, vùng II, vùng III và vùng IV được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Cùng với các thay đổi của mức lương tối thiểu vùng và mức lương cơ sở, mức lương trần đóng BHXH và BHYT (được tính bằng 20 lần mức lương cơ sở) sẽ tăng lên thành VND 29.800.000 từ ngày 01/07/2019. Mức lương trần đóng Bảo hiểm thất nghiệp (“BHTN”) (được tính bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng), từ vùng I đến vùng IV sẽ tăng lên lần lượt thành VND 83.600.000; VND 74.200.000; VND 65.000.000 và VND 58.400.000 hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

CÔNG VĂN 66662/CTTTHT VỀ KỲ TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (“TNCN”) ĐỐI VỚI CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI LẦN ĐẦU TIÊN TỚI VIỆT NAM

Ngày 02/10/2018, Cục thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn 66662/CT-TTHT về kỳ tính thuế TNCN đối với cá nhân nước ngoài lần đầu tiên tới Việt Nam. Theo đó, trường hợp trong năm người nước ngoài có sang Việt Nam một số ngày trước ngày bắt đầu nhiệm kỳ, không vì mục đích làm việc tại Việt Nam và không phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì kỳ tính thuế TNCN được xác định từ ngày chính thức được bổ nhiệm tại Việt Nam.

Liên hệ