BẢN TIN MAZARS VIỆT NAM - THÁNG 5, 2019

Bản tin tháng 5 năm 2019 đem đến các cập nhật về Thuế và Luật với các tin nổi bật ảnh hưởng đến hoạt động công ty như sau:

Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định tăng mức lương cơ sở từ ngày 01/07/2019

Ngày 09/05/2019, Chính phủ ban hành nghị định 38/2019/NĐ-CP (“Nghị định 38”) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019, thay thế Nghị định 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/07/2019, mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng.

Công văn 1352/TCT-DNNCN về thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) đối với khoản trợ cấp cho nhân viên thôi việc

Theo công văn 1352/TCT-DNNCN do Tổng cục thuế ban hành ngày 11/04/2019, trường hợp Công ty chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động cao hơn hạn mức quy định tại Luật Lao động thì phần chi trả trợ cấp thôi việc cao hơn mức quy định sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Công văn 1385/TCT-CS thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”) đối với hoạt động vay mượn hàng hóa, vật tư

Theo Công văn 1385/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 16/04/2019, trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng để vay mượn hàng hóa, thiết bị để phục vụ cho mục đích sản xuất kinh doanh, tuy nhiên khi đến hạn, doanh nghiệp không có hàng hóa để hoàn trả bên cho vay và phải trả bằng tiền thì bên cho vay phải lập hóa đơn tính, nộp thuế GTGT theo đúng quy định. Thời điểm xác định thuế GTGT là thời điểm bên cho vay chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho bên đi vay.

Công văn 1544/TCT-CS về thuế nhà thầu đối với hợp đồng Hedging bảo hiểm

Theo công văn 1544/TCT-CS do Tổng cục thuế ban hành ngày 19/04/2019, trường hợp Công ty Việt Nam ký kết hợp đồng Hedging bảo hiểm (phòng chống rủi ro) biến động giá nguyên liệu với nhà thầu nước ngoài thì hợp đồng này sẽ chịu thuế nhà thầu với mức thuế suất thuế GTGT và thuế TNDN lần lượt và 5% và 5%.

Công văn 11949/CT-TTHT về thuế GTGT của dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu khách hàng

Theo công văn 11949/CT-TTHT do Cục Thuế Thành phố Hà Nội ban hành ngày 27/03/2019, trường hợp Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu khách hàng là các doanh nghiệp chế xuất (“DNCX”) cho các nhà cung cấp cũng là DNCX hoạt động tại Việt Nam, thì dịch vụ này được xác định là dịch vụ cung ứng và tiêu dùng trong khu phi thuế quan (dịch vụ xuất khẩu) và được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Công văn 13704/CT-TTHT về khoản lỗ từ hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Theo công văn 13704/CT-TTHT do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành ngày 29/03/2019, trường hợp Công ty có dự án đầu tư thành lập công ty con ở nước ngoài, nhưng đã chấm dứt dự án và không thu hồi được số vốn đầu tư ban đầu thì phần vốn đầu tư không thu hồi được sau khi chấm dứt dự án đầu tư này sẽ không được trừ khi tính thuế TNDN tại Việt Nam.

Công văn 1593/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh là người nước ngoài

Theo công văn 1593/TCT-DNNCN do Tổng Cục Thuế ban hành Công ngày 22/04/2019, trường hợp cá nhân người nước ngoài là cá nhân cư trú và có địa điểm kinh doanh cố định tại việt nam không thành lập doanh nghiệp thì phải đăng ký thuế, kê khai nộp thuế theo quy định về hộ, cá nhân cứ trú có hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

HỖ TRỢ TỪ MAZARS

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi.

Tải ấn phẩm định dạng PDF bằng Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt ở phía bên dưới.

Documents

Mazars Vietnam_Tax Update Newsletter_May 2019 [VIE]

Mazars Vietnam_​Tax Update Newsletter_​May 2019 [VIE]

Mazars Vietnam_Tax Update Newsletter_May 2019 [ENG]

Mazars Vietnam_​Tax Update Newsletter_​May 2019 [ENG]