Tin Thuế - MỘT SỐ ĐIỂM MỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI LUẬT DOANH NGHIỆP VÀ LUẬT ĐẦU TƯ

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp 2014. So với văn bản luật hiện nay, dự thảo lần này có một số thay đổi đáng chú ý như sau:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẦU TƯ 2014: 

 • Sửa đổi các trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp:
  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại các tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài.
  • Việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b, c khoản 1 Điều 23 Luật Đầu tư nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới 51% lên 51% trở lên và tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu từ 51% trở lên trong tổ chức kinh tế.
  • Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế sử dụng đất tại các khu vực có ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng như biển đảo, vùng biên giới, ven biển, v.v…
 • Bổ sung quy định đối với các dự án được thực hiện trước thời điểm nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không phải thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư.
 • Bổ sung quy định trong trường hợp dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất mà bị thu hồi đất do chậm tiến độ sử dụng theo quy định của pháp luật về đất đai, hoặc nhà đầu tư không ký quỹ theo quy định pháp luật đối với dự án thuộc diện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư thì dự án đầu tư đó sẽ bị chấm dứt hoạt động.
 • Dự thảo dự định sửa đổi Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, tuy nhiên chưa có danh mục sửa đổi cụ thể.

SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

 • Bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp phải thông báo mẫu dấu trước khi sử dụng.
 • Bỏ quy định doanh nghiệp phải làm thủ tục báo cáo thay đổi thông tin của người quản lý doanh nghiệp.
 • Làm rõ trường hợp công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật và Điều lệ công ty không có quy định hoặc không có quyết định khác về phân chia quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thì bất kỳ một trong số những người đại diện theo pháp luật của công ty có nghĩa vụ là đại diện pháp luật có đủ thẩm quyền của doanh nghiệp theo yêu cầu của Tòa án, trọng tài hoặc bên thứ ba.
 • Bổ sung quy định Công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty; Tổng giám đốc hoặc giám đốc.
 • Sửa đổi quy định về cổ đông thiểu số. Thay vì phải sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng (nếu điều lệ không có quy định khác) như trước đây, cổ đông hoặc nhóm cổ đông chỉ cần sở hữu 01% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ) đã có một số quyền nhất định.
 • Bổ sung quy định Trưởng ban kiểm soát công ty cổ phần không được đảm nhiệm chức danh khác tại công ty.

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi hãy liên hệ với văn phòng chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Liên hệ

Documents

Mazars Vietnam_Tax Alert - June 2019 [VIE]

Mazars Vietnam_​Tax Alert - June 2019 [VIE]

Mazars Vietnam_Tax Alert - June 2019 [ENG]

Mazars Vietnam_​Tax Alert - June 2019 [ENG]