Tin thuế - Một số điểm mới trong dự thảo luật lao động 2019

Dự thảo 2 của Bộ luật Lao động sửa đổi vừa được Chính phủ công bố để tiến hành lấy ý kiến. So với Bộ luật Lao động hiện nay, dự thảo có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

 1. Sửa đổi định nghĩa “Người lao động”. Theo đó, người lao động (NLĐ) là người làm việc cho người sử dụng lao động (NSDLĐ) theo thỏa thuận thay vì theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) như trước đây.
 2. Bổ sung cách xác định HĐLĐ: Các thỏa thuận có tên gọi khác (không phải “HĐLĐ”) nhưng có nội dung thể hiện về công việc phải làm, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì vẫn được coi là HĐLĐ.
 3. Bỏ loại HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng. Sửa đổi định nghĩa HĐLĐ xác định thời hạn là hợp đồng có thời hạn tối đa không quá 36 tháng (không quy định thời hạn tối thiểu). NLĐ có thể giao kết nhiều HĐLĐ với nhiều NSDLĐ nhưng với mỗi NSDLĐ chỉ được giao kết 01 hợp đồng.
 4. Ghi nhận HĐLĐ được lập dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là HĐLĐ bằng văn bản. HĐLĐ bằng lời nói chỉ được giao kết khi hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp giao kết với người chưa đủ 15 tuổi và người giúp việc gia đình.
 5. Bổ sung quy định không được ký kết phụ lục để sửa đổi thời hạn HĐLĐ.
 6. Bổ sung thời gian thử việc không quá 6 tháng đối với người quản lý doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp. Đang xem xét phương án thời gian thử việc phải được quy định trong HĐLĐ (không ký hợp đồng thử việc riêng).
 7. Bổ sung thay đổi địa điểm làm việc cũng được coi là chuyển NLĐ làm công việc khác so với HĐLĐ.
 8. Sửa đổi quy định về chấm dứt HĐLĐ:
  • Bỏ quy định gia hạn HĐLĐ với cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng. Đối với NLĐ đủ tuổi nghỉ hưu, bỏ điều kiện đi kèm là phải đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội, đồng thời nếu các bên có thỏa thuận khác thì có thể không chấm dứt HĐLĐ.
  • Xem xét phương án cho phép NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ không cần có lý do mà chỉ cần báo trước theo thời hạn quy định, trong một số trường hợp đặc biệt có thể không cần phải báo trước (bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, NSDLĐ trả lương không đầy đủ hoặc không đúng hạn, v.v.).
  • Làm rõ trường hợp nếu NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ và bị lập biên bản từ 02 lần trở lên trong thời hạn 60 ngày thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ.
 9. Bổ sung định nghĩa học nghề, tập nghề, đồng thời quy định thời hạn không quá 06 tháng đối với học nghề và không quá 03 tháng đối với tập nghề. Bãi bỏ quy định hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết HĐLĐ.
 10.  Bổ sung quy định mới về ban hợp tác hai bên NLĐ - NSDLĐ Theo đó, NSDLĐ có từ 50 NLĐ trở lên phải thành lập Ban hợp tác. Ban hợp tác là cầu nối giữa hai bên trong việc chia sẻ và giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích trong quan hệ lao động.
 11. Sửa đổi định nghĩa tiền lương: Tiền lương chỉ bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh và các khoản phụ cấp lương mà không bao gồm các khoản bổ sung khác như quy định hiện nay.
 12. Bổ sung quy định NSDLĐ phải thông báo bảng kê trả lương cho NLĐ khi trả lương và phải trả các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản cá nhân của NLĐ khi trả lương qua tài khoản.
 13. Bỏ quy định thang, bảng lương phải được gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.
 14. Bổ sung quy định ngoài tiền, NSDLĐ có thể thưởng bằng tài sản hoặc hiện vật.
 15.  Tăng tổng số giờ thêm tối đa trong một năm đối với một số trường hợp đặc biệt từ 300 giờ lên 400 giờ.
 16. Bỏ quy định thời gian nghỉ giữa giờ khi làm việc liên tục được tính vào thời giờ làm việc. Theo đó, chỉ trong trường hợp NLĐ làm việc theo ca liên tục 6 giờ trở lên trong ngày thì thời gian nghỉ giữa giờ được tính để trả lương.
 17. Căn cứ để tính ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc được sửa từ 5 năm thành 60 tháng.
 18. Bổ sung 01 ngày nghỉ lễ là Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27 tháng 7 dương lịch). Phương án không được nghỉ bù những ngày nghỉ tết Âm lịch trùng với ngày nghỉ hàng tuần đang được xem xét.
 19. Quy định nội quy lao động là bắt buộc kể cả đối với NSDLĐ có dưới 10 NLĐ. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp sử dụng từ 10 NLĐ trở lên thì NSDLĐ mới phải có nội quy lao động bằng văn bản và phải đăng ký nội quy tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện (thay vì cấp tỉnh như hiện nay). Trường hợp có chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì NSDLĐ phải gửi nội quy lao động sau khi có hiệu lực đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh.
 20. Sửa đổi quy định về hình thức kỷ luật sa thải:
  • Bổ sung hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc là căn cứ áp dụng hình thức kỷ luật sa thải.
  • Bỏ hình thức kỷ luật sa thải đối với NLĐ tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong 01 tháng hoặc 20 ngày cộng dồn trong 01 năm mà không có lý do chính đáng. Thay vào đó, nếu NLĐ tự ý bỏ việc không lý do 6 ngày làm việc liên tục hoặc 20 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm kể từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc thì bị xem là đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật và không được trợ cấp thôi việc, đồng thời phải bồi thường cho NSDLĐ nửa tháng tiền lương theo HĐLĐ.
  • Đối với trường hợp NLĐ bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật, dự thảo đã sửa đổi định nghĩa “tái phạm”. Theo đó, tái phạm là trường hợp NLĐ tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức (thay vì lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật như hiện nay).
 21. Bỏ quy định cấm dùng hình thức phạt tiền khi xử lý kỷ luật lao động.
 22. NSDLĐ có thể sử dụng lao động nữ mang thai tháng thứ 06 hoặc 07 hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi để làm việc ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong một số trường hợp nhất định nếu có sự đồng ý của NLĐ. Lao động nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi làm công việc nặng nhọc có thể được NSDLĐ chuyển sang làm công việc nhẹ hơn mà không bị cắt giảm tiền lương và các quyền, lợi ích trong một thời gian nhất định.
 23. Bổ sung quy định khi sử dụng NLĐ cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn.
 24. Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo 2 phương án: kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021: (i) tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với nam và 04 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi; (ii) tuổi nghỉ hưu của NLĐ trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 04 tháng đối với nam và đủ 55 tuổi 06 tháng đối với nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng đối với nam và 06 tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ 62 tuổi, nữ đủ 60 tuổi.
 25. Bên cạnh Công đoàn, Dự thảo quy định NLĐ có quyền thành lập tổ chức của NLĐ. Công đoàn cơ sở và tổ chức của NLĐ được định nghĩa chung là tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở. Tổ chức của NLĐ được thành lập sau khi đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 26. Sửa đổi quy định về giấy phép lao động:
  • Công dân nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn công ty trách nhiệm hữu hạn, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần phải có giá trị góp vốn được định giá bằng tiền tối thiểu từ 01 tỷ đồng Việt Nam trở lên mới thuộc diện không cấp giấy phép lao động. Bổ sung NLĐ nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam cũng không thuộc trường hợp cấp giấy phép lao động.
  • Bổ sung quy định Giấy phép lao động chỉ được gia hạn một lần với thời hạn tối đa là 2 năm.
 27. Bổ sung quy định các bên có thể thỏa thuận về việc trả lương trong thời gian NLĐ nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.
 28. Làm rõ căn cứ xác định khoản tiền NSDLĐ phải trả cho NLĐ không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cùng lúc với kỳ trả lương là mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của NSDLĐ theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi hãy liên hệ với văn phòng chúng tôi theo thông tin bên dướ

Liên hệ