Tin Thuế - MỘT SỐ QUY ĐỊNH MỚI TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG

Trong ấn phẩm này, chúng tôi gửi đến những cập nhật về quy định trong lĩnh vực lao động bao gồm 3 vấn đề chính như sau:

I. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 05/2015/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Theo Nghị định số 148/2018/NĐ-CP (“Nghị định 148”) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 05/2015/NĐCP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ Luật lao động được Chính phủ ban hành ngày
24/10/2018, Nghị định có những điểm chính như sau:

 • Người đại diện theo pháp luật của cơ quan, đơn vị, tổ chức có tư cách pháp nhân hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền sẽ là người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động thay vì mặc định là người đứng đầu tổ chức ký. Văn bản ủy quyền không còn bắt buộc phải theo mẫu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
 • Thời gian thử việc, học nghề, tập nghề, thời gian bị tạm giữ, tạm giam nhưng được trở lại làm việc do được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kết luận không phạm tội bị loại ra không còn được tính trong tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động khi tính trợ cấp thôi việc/trợ cấp mất việc làm, trừ trường hợp thời gian thử việc được ký chung trong hợp đồng lao động. Đồng thời, Nghị định cũng làm rõ thời gian nghỉ theo chế độ theo Luật bảo hiểm xã hội, Luật an toàn vệ sinh lao động; bổ sung thời gian thực hiện nghĩa vụ công dân vào thời gian người lao động đã làm việc thực tế.
 • Đơn giá tiền lương để tính trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm, ngày nghỉ lễ, tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, thay vì tiền lương ghi trong hợp đồng lao động của tháng trước liền kề.
 • Đối với những trường hợp người sử dụng lao động phải tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật lao động, người sử dụng lao động chỉ phải đảm bảo thông báo mời họp được gửi đến tay các thành phần tham dự trước khi diễn ra cuộc họp xử lý kỷ luật thay vì phải gửi trước ít nhất 05 ngày làm việc như quy định hiện nay. Nếu bất kỳ thành phần tham dự nào vắng mặt mà không phản hồi, không có lý do chính đáng, xác nhận tham dự nhưng không có mặt thì người sử dụng lao động có quyền tiến hành cuộc họp xử lý kỷ luật thay vì phải chờ đến khi đã tiến hành thông báo ít nhất 03 lần như quy định hiện nay.

Nghị định 148 có hiệu lực thi hành từ ngày 15/12/2018.

II. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

Theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP (“Nghị định 140”) sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được ban hành và có hiệu lực từ ngày 08/10/2018, một số quy định về cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định 11/2016/NĐ-CP ngày 02/03/2016 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung như sau:

 • Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam là đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động và người sử dụng lao động cũng không phải thực hiện thủ tục xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho đối tượng này, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định.
 • Bổ sung hai trường hợp không phải thực hiện xác định nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trước khi tuyển dụng là trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam và thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.
 • Bổ sung người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại vào một trong những đối tượng không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
 • Thời hạn cấp giấy phép lao động được rút ngắn từ 07 (bảy) ngày làm việc xuống còn 05 (năm) ngày làm việc.
 • Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư hoặc theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có văn phòng đại diện, chi nhánh được đặt tại các tỉnh, thành phố khác được lựa chọn thực hiện chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động và đề nghị cơ quan công an trục xuất người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động tại Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

III. DOANH NGHIỆP CÓ TRÁCH NHIỆM TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH ngày 17/10/2018 hướng dẫn vấn đề tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của người sử dụng lao động. Theo đó:

 • Người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất 01 lần trong năm. Thời gian tự kiểm tra cụ thể do người sử dụng lao động quyết định. Thời kỳ tự kiểm tra là từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra.
 • Việc tự kiểm tra bao gồm các nội dung chính như: việc thực hiện báo cáo định kỳ, tuyển dụng và đào tạo lao động, giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, đối thoại và thương lượng tập thể, thời giờ làm việc và nghỉ ngơi, tiền lương, an toàn lao động & vệ sinh lao động, kỷ luật lao động, bảo hiểm bắt buộc, tranh chấp lao động, …
 • Thành phần đoàn tự kiểm tra gồm đại diện người sử dụng lao động làm trưởng đoàn, thành viên đoàn là cán bộ lao động, tiền lương, cán bộ an toàn, vệ sinh lao động, đại diện người lao động và thành phần khác có liên quan do người sử dụng lao động tự quyết định.
 • Người sử dụng lao động phải đăng ký tài khoản và căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính để lựa chọn phiếu tự kiểm tra được đăng tải trên trang thông tin điện tử: http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn. Mẫu kết luận tự kiểm tra cũng được đăng tải trên trang thông tin điện tử này.
 • Phiếu tự kiểm tra, mẫu kết luận tự kiểm tra phải được lưu giữ tại doanh nghiệp cùng với văn bản thành lập đoàn kiểm tra và các hồ sơ, tài liệu phát sinh trong quá trình tự kiểm tra.
 • Khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan Thanh tra nhà nước về lao động, người sử dụng lao động phải phối hợp với đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến. 
 • Trường hợp không chấp hành công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định tại Thông tư 17, người sử dụng lao động có thể bị thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau, đồng thời là tình tiết tăng nặng để quyết định mức xử phạt vi phạm hành chính, nếu gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và bị xử lý bằng các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư 17 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi hoặc Bộ phận Thuế và Tư vấn doanh nghiệp với thông tin dưới đây.

Liên hệ

Documents

01 Tax Alert (VIE) 112018.pdf

01 Tax Alert (VIE) 112018.pdf

01 Tax Alert (ENG) 112018

01 Tax Alert (ENG) 112018