Tin thuế - Những điểm mới về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC (“Thông tư 132”) về chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Theo đó doanh nghiệp siêu nhỏ sẽ được lựa chọn áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ tài chính hoặc áp dụng chế độ kế toán được quy định riêng tại thông tư này:

(i) Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế (“nộp thuế TNDN trên thu nhập tính thuế”); hoặc

(ii) Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ phần trăm trên doanh thu (“nộp thuế TNDN trên doanh thu”).

Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2019, áp dụng cho năm tài chính bắt đầu hoặc sau ngày 01/04/2019, và có các điểm đáng chú ý như sau: - Tiêu chí xác định doanh nghiệp siêu nhỏ được áp dụng chế độ kế toán theo thông tư này được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

  • Việc áp dụng chế độ kế toán phải nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính tiếp theo.
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng hoặc thuê dịch vụ làm kế toán, dịch vụ làm kế toán trưởng. Riêng doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán.
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán (trừ hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ) và sổ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình. Trường hợp không tự xây dựng được biểu mẫu riêng thì có thể áp dụng biểu mẫu và phương pháp lập chứng từ kế toán theo hướng dẫn tại thông tư
  • Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN trên thu nhập tính thuế sẽ phải áp dụng hệ thống kế toán theo hướng dẫn của Thông tư này cũng như thực hiện việc lập và nộp báo cáo cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất trong thời hạn 90 ngày kể từ khi hết năm tài chính. Trong khi đó, doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN trên doanh thu nếu không có nhu cầu thì không bắt buộc phải mở các tài khoản kế toán mà chỉ ghi đơn trên sổ kế toán cũng như không phải lập báo cáo tài chính để nộp cho cơ quan thuế.

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi hoặc Bộ phận Thuế và Tư vấn doanh nghiệp với thông tin dưới đây.

Liên hệ

Documents

Mazars_Tax Alert on Accounting Regime of Micro Enterprise (ENG)

Mazars_​Tax Alert on Accounting Regime of Micro Enterprise (ENG)

Mazars_Tax Alert on Accounting Regime of Micro Enterprise (VIE)

Mazars_​Tax Alert on Accounting Regime of Micro Enterprise (VIE)