Tin Thuế - Sửa đổi, bổ sung quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán

Ngày 28/2/2019, Ngân hàng nhà nước ban hành Thông tư 02/2019/TT-NHNN (“Thông tư 02”) sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử
dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (“Thông tư 23”). Thông tư 02 có
hiệu lực từ ngày 01/03/2019 và bãi bỏ Thông tư 32/2016/TT-NHNN và Thông tư 02/2018/TT-NHNN của
Ngân hàng Nhà nước.
Thông tư 02 có một số điểm mới đáng chú ý như sau:

Đối tượng mở tài khoản thanh toán:

  • Đối với cá nhân mở tài khoản thanh toán:

Thông tư 02 đã bãi bỏ việc phân loại nhóm đối tượng từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi. Theo đó, nhóm đối tượng này không bắt buộc phải có tài sản riêng bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong việc mở tài khoản thanh toán và có thể mở tài khoản mà không phải thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ.

  • Đối với tổ chức mở tài khoản thanh toán:

Nếu như Thông tư 32 và Thông tư 02 sửa đổi Thông tư 23 chỉ cho phép tổ chức là pháp nhân được mở tài khoản thanh toán, thì Thông tư 02 đã bãi bỏ quy định này và quay về quy định cũ tại Thông tư 23. Theo đó, ngoài đối tượng là tổ chức có tư cách pháp nhân, những tổ chức khác không có tư cách pháp nhân như doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và các tổ chức khác đều được mở tài khoản thanh toán với điều kiện tổ chức đó được thành lập, hoạt động hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.

Chủ tài khoản thanh toán của tổ chức:

  • Theo quy định tại Thông tư 23, chủ tài khoản thanh toán của tổ chức là người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền của tổ chức mở tài khoản. Thông tư 02 đã làm rõ hơn khi quy định tổ chức mở tài khoản mới là chủ tài khoản, còn người đại diện theo pháp luật hoặc theo ủy quyền chỉ thay mặt tổ chức đó thực hiện các giao dịch liên quan đến tài khoản thanh toán trong phạm vi đại diện.
  • Các ngân hàng có trách nhiệm phối hợp với khách hàng là tổ chức (trừ tổ chức là pháp nhân) đã mở tài khoản thanh toán trước ngày 01/03/2017 để thực hiện thay đổi chủ tài khoản là tổ chức mở tài khoản thanh toán mà không cần ký lại hợp đồng, trừ khi có yêu cầu bằng văn bản của khách hàng.

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi.

Liên hệ

Documents

Mazars Vietnam_Legal Alert_March 2019 (VIE)

Mazars Vietnam_​Legal Alert_​March 2019 (VIE)

Mazars Vietnam_Legal Alert_March 2019 (ENG)

Mazars Vietnam_​Legal Alert_​March 2019 (ENG)