TIN LUẬT - NGHỊ ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI BÁN HÀNG HÓA VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Ngày 12/09/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP (“Nghị định 119”) có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2018 để thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP (“Nghị định 51”) và Nghị định 04/2014/NĐ-CP (“Nghị định 04”) về sử dụng hóa đơn khi thực hiện việc bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ. Theo đó kể từ ngày 01/11/2020, tất cả các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử.

Đối tượng áp dụng hóa đơn có mã và không có mã xác của cơ quan thuế được thực hiện như sau:

  • Đối tượng lựa chọn để sử dụng hóa đơn điện tử có mã hoặc không có mã của cơ quan thuế bao gồm: các doanh nghiệp kinh doanh trong một số lĩnh vực (điện lực, xăng dầu, bưu chính viễn thông, vận tải, nước sạch, tài chính tín dụng, bảo hiểm, y tế, kinh doanh thương mại điện tử, siêu thị, thương mại) và các doanh nghiệp, tổ chức đã hoặc sẽ thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin, có hệ thống phần mềm kế toán, phần mềm lập hóa đơn điện tử đáp ứng lập, tra cứu hóa đơn điện tử, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế.
  • Các đối tượng khác và các đối tượng có rủi ro cao về thuế sẽ phải sử dụng hóa đơn có mã xác thực của cơ quan thuế.

Việc đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có hoặc không có mã của cơ quan thuế sẽ phải thực hiện trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế. Kể từ thời điểm sử dụng hóa đơn điện tử theo đăng ký, những hóa đơn giấy còn tồn chưa sử dụng (nếu có) sẽ không được sử dụng tiếp và thực hiện phải tiêu hủy và người bán hàng phải thực hiện xuất hóa đơn cho từng giao dịch bất kể giá trị thực hiện.

Trong thời gian chuyển tiếp kể từ ngày 01/11/2018 đến 31/10/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 01/11/2018, hoặc cơ sở kinh doanh mới thành lập kể từ ngày 01/11/2018 sẽ vẫn được sử dụng hóa đơn giấy trừ trường hợp được cơ quan thuế yêu cầu thì sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Trường hợp các đơn vị bị yêu cầu sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nếu chưa đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì sẽ được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 31/10/2020 nhưng phải gửi dữ liệu hóa đơn theo mẫu ban hành tại Nghị định này đến cơ quan thuế.

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi, quý vị có thể liên hệ với văn phòng chúng tôi hoặc Bộ phận Thuế và Tư vấn doanh nghiệp với thông tin dưới đây.

Liên hệ

Documents

Mazars Legal Alert - Decree on e-invoice [ENG]

Mazars Legal Alert - Decree on e-invoice [ENG]

Mazars Legal Alert - Decree on e-invoice [VIE]

Mazars Legal Alert - Decree on e-invoice [VIE]