Tin thuế - THÔNG TƯ SỐ 48/2019/TT-BTC VỀ TRÍCH LẬP DỰ PHÒNG TÀI CHÍNH

Ngày 08/08/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 48/2019/TT-BTC (“Thông tư 48”) thay thế Thông tư số 228/2009/TT-BTC (“Thông tư 228”) về việc hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng. Thông tư 48 có hiệu lực từ ngày 10/10/2019, áp dụng từ năm tài chính 2019 và có một số điểm đáng chú ý như sau:

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

  • Các hướng dẫn của Thông tư 48 được đưa ra làm cơ sở xác định khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”).
  • Việc lập và trình bày các khoản dự phòng trên báo cáo tài chính được thực hiện theo pháp luật về kế toán.

Đối với dự phòng giảm giá hàng tồn kho

  • Loại bỏ quy định cho phép được trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với giá trị dở dang của dịch vụ

Đối với dự phòng tổn thất các khoản đầu tư

  • Chỉ được trích lập dự phòng đối với các khoản đầu tư trong nước, không được trích lập cho khoản đầu tư ra nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp đã trích lập cho khoản đầu tư ra nước ngoài thì phải thực hiện việc hoàn nhập và ghi giảm chi phí của năm tài chính 2019.
  • Bổ sung quy định chi tiết hơn để xác định giá trị có thể thu hồi được của khoản đầu tư.

Đối với dự phòng nợ phải thu khó đòi

  • Trong trường hợp không có đối chiếu công nợ, doanh nghiệp có thể thay thế bằng văn bản đề nghị đối chiếu xác nhận công nợ hoặc văn bản đòi nợ do doanh nghiệp đã gửi (có dấu bưu điện hoặc xác nhận của đơn vị chuyển phát) để làm căn cứ trích lập dự phòng.
  • Bổ sung quy định cho doanh nghiệp dịch vụ viễn thông và kinh doanh bán lẻ được trích lập dự phòng nhanh;
  • Bổ sung thêm trường hợp được coi là các khoản nợ không có khả năng thu hồi: (i) Trường hợp đối tượng nợ đã có thông báo ngừng hoạt động/giải thể được xác nhận hoặc thông báo trên trang web của cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan thuế; (ii) khoản nợ phải thu đã được trích lập 100% mà sau từ 01 năm hoặc 03 năm, tùy theo lĩnh vực kinh doanh, kể từ khi trích lập 100% dự phòng vẫn chưa thu hồi được nợ.
  • Về quy định khi xử lý khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi, doanh nghiệp phải có hồ sơ/tài liệu liên quan tới việc trích lập dự phòng cho khoản nợ đó.

Đối với dự phòng bảo hành

  • Bổ sung quy định cho phép trích lập dự phòng bảo hành cho dịch vụ đã cung cấp

Hỗ trợ từ Mazars

Trong trường hợp quý vị có thắc mắc hay cần sự trợ giúp của chúng tôi hãy liên hệ với văn phòng chúng tôi theo thông tin bên dưới.

Liên hệ

Documents

Mazars Vietnam_Tax Alert_Circular 48/2019/TT-BTC

Mazars Vietnam_​Tax Alert_​Circular 48/2019/TT-BTC

Mazars Vietnam_Bản tin Thuế_Thông 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng

Mazars Vietnam_​Bản tin Thuế_​Thông 48/2019/TT-BTC hướng dẫn trích lập và xử lý các khoản dự phòng